Het Herenthoutse voetbaldrama

Vervolg 

Op 5 januari kreeg ik het verslag van het schepencollege van 18 december. Her collge bespreekt   de vraag van de vzw KFC Herenthout met betrekking tot de toelating voor het aangaan van een lening bij een bank van 100.000 euro met hypothecaire waarborg ofwel een borgstelling door de gemeente voor hetzelfde bedrag en dit met het oog op het betalen van nog openstaande facturen voor de afwerking van het gebouw.

Vreemd genoeg verlaten de schepen van sport (Dom) en de burgemeester (Heremans) de vergadering  wanneer dit punt aan de orde is. Alhoewel beide heren zowat de krachten zijn achter het KFC- avontuur, willen ze nu (officieel) niet betrokken worden bij de bespreking.

Blijkbaar komt er nog geen eind aan het geklungel. Het clubbestuur weet niet dat een hypothecaire waarborg quasi onmogelijk is omdat reeds een hypotheek en een hypotheek mandaat werden aangewend voor de eerste lening. Blijft er dus een borgstelling door de gemeente voor een lening door KFC van 100.000 euro. Maar wie betrouwt dit zaakje nog? Nadat de gemeente meer dan een miljoen euro ter beschikking stelde voor de bouw van de kantine, komt de club nog eens 100.000 euro te kort!   

KFC Herenthout over kop laten gaan zou een drama zijn voor de vele voetballiefhebbers in ons dorp: supporters, spelers, jeugdspelers en hun ouders die totaal geen schuld hebben aan dit alles. Anderzijds is duidelijk dat de gemeente onmogelijk een gok kan wagen met 750.000 euro belastingsgeld door de voetbalclub en haar bestuur te vertrouwen.

Een voorstel.

KFC Herenthout verklaart dat het onbekwaam is om de lening van 650.000 euro van de gemeente af te  betalen. De gemeente wordt dan eigenaar van het gebouw en de erfpacht wordt beeindigd. De openstaande facturen van de bouw worden door de gemeente betaald. KFC kan, zoals in het verleden, verder werken als huurder. De gemeente krijgt meteen ook de kans om andere verenigingen te laten gebruik maken van de kantine en de infrastructuur.

Het schepencollege zou nu best inzien dat de waarschuwingen van de oppositie terecht waren en dat ze onverantwoorde risico’s namen. Fouten toegeven is eerbaar, meer risico is ondenkbaar!  Een oplossing in de geest van ons voorstel zou de gemeente veilig stellen en een goede zaak zijn voor zowel KFC als vele andere sportverenigingen.                                                        

Plannen Dekbunders vernietigd

De commissie die betwistingen over vergunningen beoordeelt heeft de bouwvergunning voor riolering en wegenwerken op de Dekbunders vernietigd. De commissie tilde niet zwaar aan de brede gracht langs de weg en het versmalde wegdek, maar vond het ontbreken van een milieu-effectenrapport onvergeeflijk.

Hidrorio kan in beroep gaan of de volledige procedure herbeginnen. Bij een nieuwe vergunning zou de toevoeging van een milieu-effectenrapport kunnen volstaan. In dat geval zou precies hetzelfde ontwerp ( tegen de zin van een meerderheid van de bewoners), met een paar jaar vertraging, toch kunnen uitgevoerd worden.

De werken worden zeker verschoven tot na de gemeenteraadsverkiezingen. S.A.M.E.N. meent dat deze vernietiging moet gebruikt worden om in overleg met de bewoners tot een beter ontwerp te komen. In de volgende bestuursperiode wil S.A.M.E.N. er alles aan doen om tot een redelijk resultaat te komen. In elk geval mag het huidige ontwerp door een volgende bestuur niet doorgevoerd worden.

Dekbunderswoede

Op de raadszitting van 22 februari werd het drie bewoners van de wijk Dekbunders teveel toen ze de uitspraken van de meerderheid over de toekomstige rioleringswerken in hun wijk aanhoorden. Woedend trachten ze commentaar te leveren, maar ze werden prompt de deur gewezen door de voorzitster. Hoe kwam het zover?

De verkaveling Dekbunders werd eind de jaren 60 goedgekeurd met als voorwaarde dat de verkavelaar een wegdek, alle nutsvoorzieningen en riolering zou aanleggen. In tegenspraak met haar eigen eisen stond de gemeente toch de verkoop van bouwgronden in de verkaveling toe. Meer dan 50 jaar later moet de gemeente nu zelf opdraaien voor de kosten en dat is niet van harte. 

Sinds Herenthout haar riolen verkocht aan Pidpa is het Hidrorio die instaat voor het onderhoud en de aanleg van riolering. De gemeente betaalt voor de eventuele vervanging of het herstel van het wegdek. Beiden maken er zich op de Dekbunders zo goedkoop mogelijk van af.

Hidrorio legt een gescheiden rioleringssysteem aan. Het rioolwater gaat in een leiding onder de weg, het oppervlaktewater in een gracht aan een kant van de weg. De gemeente zorgt voor een nieuwe laag asfalt. De gemeente begroot haar inbreng voor het traject van 1800 meter op 200.000 euro. Ter vergelijking: de aanpassing van het wegdek na rioleringswerken aan de Zwanenberg (minder dan 500 meter) is begroot op 400.000 euro. 

De gevolgen van deze opstoot van "zuinigheid" zijn enorm. Het wegdek van de wijk wordt van 5.60 meter versmald tot 4.50 meter. Aan een zijde van de weg komt een gracht van 2.30 meter, aan de andere zijde een onverharde berm van 2 meter. Twee personenswagens kunnen in deze omstandigheden elkaar nauwelijks kruisen. Met een geparkeerde wagen op de smalle berm wordt het onmogelijk. Kruisen van een personenwagen met een vrachtwagen of tussen twee vrachtwagens is totaal onmogelijk.

Het buurtcomitee vroeg o.a. om de asfaltweg aan beide zijden te voorzien van een betonnen zijkant. Die ingreep zou afbrokkelen van het asfalt verhinderen en het wegdek licht verbreden. Alhoewel op de technische dienst geopperd werd dat die investering op termijn veel herstelkosten zou uitsparen, werd het voorstel verworpen. Vreemd! Bij de aanleg van een weg naar tennisclub De Bergen (voor 50% door de gemeente betaald) eiste de gemeente zelf een betonnen boordrand.

Al even eigenaardig is de bewering van Hidrorio dat ze verplicht zijn om een open gracht te voorzien. In de recente verkaveling tussen Heuvelstraat en Uilenberg (ook in buitengebied) zijn geen grachten voorzien. De verklaring? In die wijk wordt het regenwater van daken en verhardingen op de percelen zelf opgevangen. De ingebuisde "regenwaterriool" vangt dus enkel het water van de straat op. Waarom wordt dit niet op de Dekbunders toegepast; de percelen zijn er veel groter? Het antwoord is even simpel als wansmakelijk. Deze methode vraagt rioolputten en betonnen goten langs beide kanten van de weg, een investering die de gemeente en Hidrorio niet wil betalen. 

Geen wonder dat het de bewoners van Dekbunders teveel wordt. Zoals een woedende bewoner toch de gemeenteraad kon toeroepen: " om belastingen te betalen zijn we goed genoeg, maar verder worden we bedrogen door deze meerderheid!". Olie op het vuur zijn ook de praatjes van de burgemeester en een oud-GBL-schepen die sommige bewoners wijsmaakten dat de plannen nog wel zouden aangepast worden. Nu wordt al weer naar stemmen gehengeld door te laten uitschijnen dat met eigenaars nog kan gesproken worden over een verharding van de berm voor hun eigendom. Weer een poging om met beloften en het vooruitzicht op een vriendendienst stemmem te redden.

Het is deze meerderheid (bijzonder GBL) niet te doen om het welzijn van hun bewoners, wel om hun stemmen. 

Voetbalvelden en de Raad van State

Einde mei stelden we vast dat het schepencollege een advocaat onder de arm nam om advies te geven bij de gunning van de buitenwerken voor ’t Kapelleke. De ontwerpers van o.a. de voetbalvelden (raming 1,8 miljoen euro) waarschuwden dat de toekenning van de werken problemen kende. Een betwisting door een bedrijf, dat de opdracht eventueel misliep, leek mogelijk.


Tijdens de gemeenteraad van 1 juni adviseerde de oppositie om de aanbesteding in te trekken en een nieuwe uit te schrijven. Uiteraard konden in de nieuwe versie de betwistbare onderdelen verbeterd worden. S.A.M.E.N. benadrukte dat dit de beste manier was om een lange gerechtelijke procedure en mogelijk schadevergoedingen te vermijden.


Het schepencollege wilde van geen wijken weten en wees de werken toe (na MONDELING advies van de advocaat). Het resultaat liet niet op zich wachten. Een mededinger startte een procedure voor de Raad van State. De firma vraagt in eerste instantie de schorsing en vernietiging van de beslissing van het schepencollege. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Raad van State op korte termijn de schorsing afwijzen. Mogelijk verzoekt de klager dan om de voortzetting van het geding en zal de RVS de zaak ten gronde behandelen. Ervaring leert dat we voor enkele jaren vertrokken zijn.


Heel deze toestand kon vermeden worden indien het schepencollege de waarschuwingen en het advies van de oppositie ernstig had genomen. Voor de zoveelste maal loopt de verhuis van KFC en de realisatie van de verkaveling op de oude voetbalvelden vertraging op. Door de onkunde en eigenzinnigheid van het schepencollege stijgt de kostprijs van beide projecten en wordt kostbare tijd verloren.


Helemaal te gek is de reactie van een van de schepenen!!!


“De hele zaak kent geen vertraging , we kunnen gewoon verder werken”.


 En wat als de gemeente het geding verliest?


 “ Dan zullen we een schadevergoeding betalen”.


We lopen dus de kans om een extra kost van 400.000 euro op te lopen?


 De schepen haalt de schouders op.