S.A.M.E.N. programma

S.A.M.E.N. programma gemeenteraadsverkiezingen 2018

 

Begraafplaats

-          Extra personeel voor onderhoud.

-          Degelijke paden – banken – vuilnisbakjes.

-          Afscheidsaula voor alle levensbeschouwingen.

Burgerlijke stand – administarieve diensten

-          Meer openingsuren met behoud van een avond.

-          Van 9 tot 17u steeds telefonisch. met chat of mail bereikbare receptie.

-          Elke brief, chat, mail wordt ten laatste de volgende werkdag beantwoord met een            ontvangstmelding en timing voor het definitieve antwoord.

Communicatie

-          Gebruik van sociale media o.a. voor aankondiging en timing van werken en een                  kalender van vergaderingen en activiteiten.

-          Hoorzittingen over belangrijke projecten vanaf het beginstadium.

Cultuur

-          Cultuurcentrum met podiumzaal, repetitieruimte, vergaderruimtes.

-          Bibliotheek: meer budget voor collectie, meer digitale lectuur, stimuleren van

            lezen  bij tieners .

-          Expositie- en bergruimte voor patrimonium van karnavalvereniging en heemkring.

Financiën

-          Realistische meerjarenplanning.

-          Duidelijk investeringsplan met aflossingstermijnen in functie van de levensduur

           van de infrastructuur.

-          Bij investeringen een raming van de toekomstige werkingskosten.

-          Verlaging kosten voor de burger bij werken en diensten door de gemeente.

-          Sociale correctie in het Diftartarief in functie van de gezinssamenstelling.

Kansarmoedebeleid

-          Inkomen gerelateerde kinderopvang.

-          Evaluatie en eventueel remediering van het kansarmoedebeleid in de

          gemeenteschool.

 Gezin

-          Een aanbod van betaalbare bouwgronden voor Herenthoutse jonge gezinnen.

-          Verder aanbod kwaliteitsvolle sociale huur- en koopwoningen.

-          Belasting op onbebouwde bouwgrond rekening houdend met het aantal kinderen

           ten laste.

-          Een aangepaste omgeving: zitbanken, speelpleinen, aangepast en goed

           onderhouden groen.

-          Naschoolse opvang en inkomengerelateerde dagopvang.

-          Steun onthaalmoeders en private, zelfstandige kinderopvang (meer                                      inkomengerelateerde plaatsen).

Gezondheidsbeleid

-          Extra steun voor sportverenigingen met jongeren- en/of seniorenwerking .

-          Kosteloos verschaffen van produkten ter bestrijding en voorkoming van plagen

           van ongedierte of insecten.

Milieu en landbouw

-          Concrete stappen in 2020  convenant  - instelling van task force.

-          Doordachte heraanplanting groen langs de straten en degelijk onderhoud.

-          Beheersing van het zwerfkattenbestand op een diervriendelijke wijze.

-          Hondenweiden (afzonderlijk voor grote en kleine honden).

-          Langs wandelwegen, en waar nodig, hondenpoepstation met zakjes en

           vuilnisbakje met deksel.

Jeugd

-          Steun aan de jeugdverenigingen met de klemtoon op veiligheid in lokalen,

           op terreinen en tijdens verplaatsing.

-          Een nieuwe jeugdclub die voldoet aan alle normen qua veiligheid,

           geluidsisolatie, sanitair...

Leefmilieu

-          Systematische aanpak van thermische isolatie in alle openbare gebouwen.

-          Fotovoltaïsche panelen, waar mogelijk, op bestaande infrastructuur.

-          Verbeteren verwarmingsinstallaties in openbare gebouwen.

-          Wagenpark geleidelijk milieuvriendelijk maken.

-          Meer electrische laadpalen op locaties waar autobestuurders langer verblijven

           (bv. Sporthal, podiumzaal, sportvelden).

Lokale economie en middenstand

-          Ambachtelijke zone met mogelijkheid van professionele handel op site Serneels.

OCMW

-          Zich pro-actief opstellen en op zoek gaan naar mogelijke problemen bij bejaarden

           of kansarme gezinnen.

-          Waar nodig, bijspringen met ambulante hulp: poets- en klusje,                                                 boodschappendienst en bibliotheek aan huis met aangepaste lectuur

           of luisterboeken voor senioren.

Ontwikkelingssamenwerking

-          Meer subsidie voor ontwikkelingsprojecten.

-          Extra ondersteuning van Herenthoutse jongeren die zich inzetten in                                         ontwikkelingsprojecten.

-          Versterken werking GROS – sensibilisering voor ontwikkelingshulp.

Openbare werken

-          Onderhoud wegen ( aangepaste materialen en signalisatie in 

            lastenboeken om de duur en onveiligheid  te beperken).

-          Itegemse steenweg: verzakkingen duurzaam herstellen.

-          Dekbunders: bredere weg dan voorzien – onderzoek naar infiltratie

           op eigen perceel,  leinere grachten en betonnen wegrand.

-          Controle van alle signalisatie op de openbare weg. Opkuisen,

           eventueel vervangen en weghalen indien niet nodig.

-          Systematische controle op veiligheid van alle straatmeubilair

            in parken, openbare wegen, op speelpleinen...

Patrimonium

-          Bespoedigen restauratie kerktoren en herstel uurwerk.

-          Uitwerken digitale gids bij de gemeentelijke website met alle

           waardevol patrimonium in openbaar en privaat bezit.

Personeelsbeleid

-          Meer uitvoerend personeel en minder, maar degelijke leiding.

-          Meer kansen voor personen met een beperking.

-          Gelijkekansenbeleid ook in de technische dienst.

-          Utbesteding van het werk beperken en meer eigen mensen aan het werk .

-          De discriminatie tussen benoemden en contractuelen moet zo snel

           mogelijk weg door een versnelde uitbouw van een tweede

           pensioenpijler voor contractuele medewerkers.

-          De integratie tussen gemeentediensten en OCMW moet leiden tot

           meer kwaliteit en mag geen besparingsoperatie zijn.

Ruimtelijke ordening

-          Snelle aanwerving van een diensthoofd RO.

-          Bij de inplanting van nieuwe infrastructuur moet degelijk

           rekening gehouden worden met de nieuwe verkeersstromen en

           behoeften aan parking.

 Senioren

-          Vaste toelage voor mantelwerkers die senioren helpen zo lang

           mogelijk thuis te leven.

-          Beter aangeduide oversteekplaatsen met snelheidsbeperking

           nabij instellingen voor senioren.

Sport

-          De gemeente moedigt prioritair jeugd- en seniorensport aan.

-          Een subsidiereglement dat een objectieve toekenning van alle

           subsidie en diensten garandeert.

-          Objectieve toekenning van terreinen in sporthal en buiten.

-          Omheining rond beachvolleyveld.

-          Lage omheining rond de piste om kruisen van piste en atletiekveld tussen

           parking en voetbalveld te beletten.

Toerisme en recreatie

-          Verzorgen van de wegen naar ‘t Schipke, kasteel en watermolen en

           duidelijke bewegwijzering

-          Onderhoud wandelroutes.

-          Gebruik van patrimonium van stoet en heemkring (ambachten) als

           toeristische troef.

Veiligheid

-          Degelijke controle op zwaar verkeer in centrum (geen uitzondering                                       landbouwvoertuigen).

-         Meer controles op de snelheidsbeperking op de grote, invalswegen.

-          Fietspad Nijlense steenweg en Heikant.

-          Kerkepaden als veilige wegen naar school: bestrating, verlichting,

           oversteekplaatsen beveiligen.

-          Extra verlichting en aanduiding oversteekplaatsen (scholen – Driane...).

-          Stoepen heraanleggen en doorlopend maken  - hellende opritten voor rolstoelen.

-          Verbeteren zicht op kruispunten  - zo nodig vervangen van een 

            parkeerplaats door fietsrek.

-          Verbreden met 3de baanvak Herentalse steenweg – Boudewijnlaan.

-          Verbeteren zicht Wiekevorstse steenweg – Uilenberg.

-          Verkeerslichten op conflictvrij kruispunt Uilenberg – Itegemse steenweg.

-          Betere signalisatie kruispunt Punt – Brannekensstraat – Verbistlaan.

Verkeer en mobiliteit

                - Omkeren enkelrichting Schoeterstraat.

                - Autoluwe Maasweg en Kloosterstraat.

                - Herinrichten enkelrichtingsstraten met parkeer-  en fietszone.

               -  Oplossing autovervoer van en naar school (parkeeroverlast en gevaar

                  voor zwakke     weggebruiker wegwerken).

                - Extra-openbaar vervoer De Lijn  - fietsstalling en vuilnisbak bij elke                                       opstapplaats.         

                - Gedeeltelijk op stoep parkeren in Langstraat – Verbistlaan (Van Herck) .

               -  Afzonderlijke parkeerplaats voor moto’s op de markt .

               - Voorrrang van rechts in centrum weg.

              - Voor personen met een fysieke beperking meer en ruimere parkeerplaatsen.

              - Regelmatig overleg met de organisaties van senioren en personen met

                 een beperking  over de specifieke mobiliteitsproblemen van deze groepen.

Wonen

-          Gratis advies bij de aanpassing  van een oudere woning: meer efficiënte

           verwarming – isolatie –  verlichting.

-          Hulp bij het bekomen van allerlei toelagen.

-          Kangoeroewonen stimuleren.