S.A.M.E.N. programma

Mobiliteit en verkeer

De zwakke weggebruiker

S.A.M.E.N. wil de veiligheid van fietsers en voetgangers in de dorpskern sterk verbeteren door de opwaardering van de verkeersluwe wegen. De kerkepaden moeten een degelijke wegbedekking en verlichting krijgen. Waar deze paden een straat kruisen, moet een fietspoort en veilig oversteek voorzien worden.

Buiten de dorpskern wil  S.A.M.E.N. verder streven naar degelijke fietspaden in een gescheiden bedding.

Alle oversteekplaatsen moeten onderzocht worden op hun veiligheid; zijn ze voldoende en tijdig zichtbaar door het autoverkeer?

S.A.M.E.N. wil het openbaar vervoer ondersteunen door meer samenwerking met De Lijn en de plaatsing van meer bushokjes met telkens voldoende en veilige fietsenstalling en een vuilnisbak.

Het gemotoriseerde verkeer

De afwisseling tussen voorrangswegen en voorrang aan rechts geeft aanleiding tot misverstanden. S.A.M.E.N. wil de voorrangsregeling in het dorpscentrum en op de invalswegen eenvormiger maken.

S.A.M.E.N. meent dat de snelheid op de invalswegen, zoals in de buurgemeenten, best beperkt wordt tot 70 km/u. De toegelaten snelheid van 90km/u op wegdelen van enkele honderden meters betekent geen tijdswinst voor automobilisten en geeft enkel aanleiding tot vergissingen.

Met een afzonderlijke parkeerplaats voor moto’s op de markt wil S.A.M.E.N. meer parkeren voor auto’s mogelijk maken. De parkings achter de kerk en aan de Cardijnlaan moeten beter aangeduid worden voor bezoekers. Met ondernemingen, die over een ruime private parking beschikken, moeten afspraken gemaakt worden over het gebruik van die ruimte bij belangrijke evenementen en op de sluitingsdagen van die ondernemingen..

Voor personen met een fysieke beperking wil   S.A.M.E.N. meer en veel ruimere parkeerplaatsen voorzien.

Parkeren van vrachtwagens in de dorpskern is gevaarlijk omdat ze vaak de zichtbaarheid in de straat beperken en meestal bezorgen ze overlast aan de buurtbewoners. Daarom wil  S.A.M.E.N. buiten het centrum een parking voor deze voertuigen. De gebruikers van die parking moeten daar hun personenwagen, moto of fiets veilig kunnen achterlaten.

Bij de inplanting van nieuwe infrastructuur moet degelijk rekening gehouden worden met de nieuwe verkeersstromen en behoeften aan parking.

Bijzondere aandacht verdienen de omleidingswegen rond Herenthout. Eigenlijk zijn ze niet geschikt voor het zware en drukke doorgangsverkeer dat ze nu te verwerken krijgen. S.A.M.E.N. meent dat de vernieuwing en verbetering van deze wegen de overlast nog kan verhogen. Daarom willen we maatregelen om het zware verkeer zowel in het centrum als op deze wegen te ontraden.

Toegankelijkheid

Alle stoepen moeten voldoende breed en vlot op- en afrijdbaar gemaakt worden voor rolstoelgebruikers. Alle openbare gebouwen zijn toegankelijk voor personen met een beperking; S.A.M.E.N. wil dat de gemeente financieel initiatieven ondersteunt in private openbare plaatsen die het gebouw en het sanitair voor iedereen toegankelijk te maken. 

Personen met een beperking moeten dicht bij alle openbare diensten kunnen parkeren. De parkeerplaatsen moeten zo ingericht worden dat ze gemakkelijk te bereiken en te verlaten zijn. Voor het in- en uitstappen moet  er ruim plaats zijn. Uiteraard moeten deze parkeerplaatsen goed vindbaar en aangeduid zijn.

S.A.M.E.N. vindt dat regelmatig overleg met de organisaties van senioren en personen met een beperking  het gemeentebestuur moet gevoelig houden voor de specifieke mobiliteitsproblemen van deze groepen.

De gemeente tot uw dienst

Inspraak en participatie

De burgers betalen gemeentebelastingen en mogen daarvoor service verwachten. De diensten moeten de burger als klant behandelen. Zij moeten alles in het werk stellen om hun klanten optimaal te bedienen. De openingsuren van de gemeentediensten meer klantvriendelijk gemaakt worden.

S.A.M.E.N. wil nieuwe initiatieven, verkavelingen, verkeerswijzigingen, nieuwe infrastructuur enz. van in de beginfase met de bevolking bespreken.  Alle plannen moeten starten met een grondige bevraging van alle betrokkenen. Hoorzittingen over definitieve plannen zullen dan constructiever verlopen en aanleiding geven tot zinvolle laatste wijzigingen. Niemand mag de indruk hebben dat alles toch al beslist is!

Communicatie

Elke vraag aan de gemeente verdient een spoedig en degelijk antwoord.Klachten moeten positief benaderd worden. De betrokkenen moeten steeds ingelicht worden over het gevolg van hun tussenkomst.

S.A.M.E.N. wil een opener en soepeler communicatie met de bevolking. De gemeentediensten moeten de burger helpen om op de beste manier persoonlijke problemen op te lossen of formaliteiten te vervullen. De burger is klant (“en dus koning”). Het E-loket kan hierbij een hulp zijn, maar mag de persoonlijke dienstverlening niet in de weg staan.

S.A.M.E.N. wenst dat alle diensten van de gemeente die geen particulier, uitzonderlijk voordeel opleveren gratis zijn.  De burgers betalen belasting voor de werking van de gemeente en moeten geen tweede maal betalen om van die werking gebruik te maken.

Wie kandidaat is voor een betrekking bij het gemeentebestuur moet in elk geval ingelicht worden over het resultaat van zijn kandidaatstelling.

De gemeente als voorbeeld

Een bestuur, dat zich niet aan regels houdt ,kan dit moeilijk van zijn inwoners verwachten. S.A.M.E.N. is er van overtuigd dat het voorbeeld van het gemeentebestuur een belangrijke rol vervult in de maatschappelijke evolutie binnen de gemeente. Daarom moet de gemeente zich strikt houden aan alle regels  (o.a. wat betreft ruimtelijke ordening, milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden) waar  naar elke burger of werkgever zich moet schikken.  De gemeente mag “het algemeen  belang” niet inroepen om hiervan af te wijken.

Personeelsbeleid

Volgens S.A.M.E.N. hebben de gemeentediensten meer uitvoerend personeel nodig. Een goede, maar beperkte leiding. Het dorp heeft echter vooral behoefte aan goede en gemotiveerde uitvoerders. Mensen die het echte werk doen.

Volgens S.A.M.E.N. kunnen best de vele uitbestedingen van het werk beperkt worden en moeten meer eigen mensen aan het werk gezet worden. Dit vereist nieuwe aanwervingen van goed personeel onder een degelijke leiding.  

Van alle personeelsleden mag verwacht worden dat ze ernstig presteren. Alle burgers betalen trouwens hun loon en zijn als het ware hun “bazen”. Wie degelijk presteert moet volgens S.A.M.E.N. ook rechtvaardig beloond worden. Daarom menen we dat alle personeelsleden een kans moeten maken op een vast statuut.

Een sociaal beleid

S.A.M.E.N. wil de solidariteit tussen alle inwoners bevorderen en organiseren. Zorg voor de zwakkeren en de gelijkheid van alle inwoners, ongeacht hun afkomst, status, leeftijd, geslacht , ideologie of levensbeschouwing zijn hier bepalend.

Wonen

Jong gehuwden zijn dikwijls  verplicht Herenthout te verlaten omdat het verwerven van een bouwgrond in eigen dorp te duur is. S.A.M.E.N. wil zich inspannen om de jonge bevolking in Herenthout te houden. Momenteel veroudert de bevolking sterk. Toekomst gericht is dit een onhoudbare situatie: meer kosten voor bejaardenvoorzieningen en minder inkomsten door een krimpende actieve bevolking.

De gemeente moet volgende maatregelen nemen:

-          Een aanbod van betaalbare bouwgronden voor Herenthoutse jongeren

-          Verder aanbod kwaliteitsvolle sociale huur- en koopwoningen

-          Een belasting op onbebouwde bouwgrond rekening houdend met het aantal kinderen

S.A.M.E.N. wil de woonkwaliteit laten groeien en de woonkost beperken door:

-          Gratis advies bij de aanpassing  van een oudere  woning: meer efficiënte verwarming – isolatie –  verlichting

-          Gratis hulp bij het bekomen van allerlei toelagen

-          Kangoeroewonen stimuleren via een huurtoelage

-          Een aangepaste omgeving: zitbanken, speelpleinen, aangepast en goed onderhouden groen

-          Nette straten

Senioren

Senioren blijven langer gezond en actief. Deze groep wil S.A.M.E.N. helpen om het contact met de veranderende wereld niet te verliezen. Zij moeten een aanbod krijgen van taalcursussen, een heropfrissende verkeerscursus, initiatie in de nieuwste communicatietechnieken (GSM, Smartphone,digitale fotografie, Ipod, Ipad), een cursus “leven in een digitale wereld “( computer, digitaal bankieren, online kopen en bestellen, online werken met de overheid… ). 

Het dorpsrestaurant moet open staan voor en binnen de mogelijkheden liggen van iedere senior. De kostprijs moet  aangepast worden aan het inkomen van de gebruikers.

Wie niet meer actief is of te kampen heeft met ouderdomskwaaltjes moet geholpen worden, bij voorkeur in de eigen leefomgeving. Daarom wil S.A.M.E.N. de ondersteuning van hulp door vrijwilligers en ook professionelen aan hulpbehoevende senioren verder uitbreiden.

Vooral het OCMW moet zich pro-actief opstellen en zelf op zoek gaan naar mogelijke problemen bij bejaarden. Het  bestuur moet, waar nodig, bijspringen met ambulante hulp: poets- en klusjesdienst, boodschappendienst en bibliotheek aan huis met aangepaste lectuur of “ luisterboeken” voor senioren. 

Jeugd

De Herenthoutse jongeren hebben recht op een modern jeugdhuis en een fuifgelegenheid in de dorpskern.

De jeugdverenigingen  en alle andere organisaties met een jeugdwerking wil S.A.M.E.N. bijzonder ondersteunen.  De Herenthoutse jeugd moet zich goed voelen in haar dorp en ze moet er willen blijven; dat is van levensbelang voor de welvaart van onze gemeente. Daarom moet de hulp aan deze verenigingen opgevoerd worden.

S.A.M.E.N. wil investeren in de bestaande infrastructuur van de verenigingen. De klemtoon van deze bijdrage moet liggen op veilige en de gezonde lokalen. Een cultureel- of ontmoetingscentrum met vergaderruimtes, repetitielokaal en een polyvalente zaal moet een draaischijf zijn  in de werking van de verenigingen.

Gezinnen

Vele gezinnen hebben het in deze crisistijd moeilijk. S.A.M.E.N. wil vooral de zwaksten een duwtje in de rug te geven. Het is van levensbelang dat alle gezinnen zich goed voelen in Herenthout en kunnen bijdragen tot de welvaart van onze gemeente.

Herenthout beschikt over geen middelbaar onderwijs. Omdat de verplaatsingen naar school veilig en betaalbaar horen te zijn, wil S.A.M.E.N. dat de gemeente bijdraagt in de kostprijs van de Buzzypas (busabonnement) van leerlingen middelbaar onderwijs. Een groeiende vraag naar openbaar vervoer zal trouwens De Lijn aanzetten om meer bussen te voorzien.

De huisvuilophaling met het Diftarsysteem wil de vervuiler doen betalen en zo het restafval beperken. Het aantal sluikstorten bewijst echter dat deze methode niet werkt. S.A.M.E.N. wil het Diftartarief aangepassen.  Elke gezin moet over een vrijgesteld  volume kunnen beschikken: dit volume moet aangepast zijn aan de samenstelling van het gezin. Grote gezinnen zullen meer huisvuil kunnen meegeven zonder extra te betalen, maar iedereen zal verder trachten zo weinig mogelijk te vervuilen. 

Gezinnen , vooral eenoudergezinnen, hebben het soms moeilijk met de opvoeding. De gemeente moet hen raad geven bij de aanpak van hun gezin en eventueel begeleiding voorzien.

De vraag naar kinderopvang is in onze gemeente nog steeds groter dan het aanbod. S.A.M.E.N wil stimulansen en acties opdat meer onthaalmoeders en zelfstandige kinderopvang  aan de slag  kunnen.

In de “grote vakantie” hebben veel werkende ouders problemen met de opvang van hun kind(eren). Daarom moet de speelpleinwerking verder ondersteund en uitgebreid worden. In de vakantiemaanden moeten tevens meer speelstraten voorzien worden en moet een mobiel animatieteam kinderen van alle leeftijden opvangen.

Middenstand

De Herenthoutse middenstand zorgt voor levendigheid in het dorp: de jaarlijkse braderij en de vele zomerse terrassen  zijn voorbeelden. De middenstand is ook een royale sponsor van het bloeiende  Herenthoutse verenigingsleven. S.A.M.E.N. meent daarom dat de ondersteuning van de handelsactiviteit in eigen dorp van groot belang is.

S.A.M.E.N. wil de middenstand praktisch steunen door de verfraaiïng van het dorp bij speciale gelegenheden zoals de braderij , Kerstmis en in de zomermaanden op zich te nemen. Aan de bekendheid van Herenthout  kan ook gewerkt worden door de toeristische troeven van het dorp met meer ambitie uit te spelen.

Opdrachten voor het gemeentebestuur wil S.A.M.E.N.  meer aan de eigen middenstand toekennen door meer overleg en samenspraak. Zo zou o.a. de verfraaiing van de markt en de hoofdstraten aan een lokaal bedrijf kunnen toegewezen worden indien de prijsvraag veel vroeger en voor meerdere jaren gebeurde.

S.A.M.E.N. wil de gemeente de lokale handel laten promoten door “Herenthoutse aankoopbons”  in omloop te brengen. Het bestuur kan de bons voor aankopen in de gemeente als relatiegeschenk aanbieden bij allerlei gelegenheden, maar de burgers kunnen ze ook als cadeaucheque aanschaffen bij de gemeentediensten.

Parkeergelegenheid is voor vele handelszaken uiterst belangrijk. S.A.M.E.N. wenst met de middenstand te onderzoeken hoe wijzigingen in het parkeerreglement hinderlijk langparkeren bij sommige winkels kan voorkomen.

Tewerkstelling

De impact van het gemeentebestuur op de tewerkstelling in de gemeente is beperkt maar niet onbestaande. Daarom wil S.A.M.E.N.  actief zoeken naar middelen om de werkgelegenheid in Herenthout en de omgeving te ondersteunen.

De gemeente moet zich inschrijven in meerdere sociaal – economische projecten in de regio. Deze initiatieven kunnen verschillende opdrachten voor de gemeente uitvoeren en tevens de tewerkstelling van een aantal Herenthoutenaren verzekeren.

Ondernemers in industrie, diensten, land- en tuinbouw moeten bij de gemeente een gespecialiseerd aanspreekpunt krijgen dat hen helpt bij aanvragen, formaliteiten of bij het bespreken en oplossen van problemen waarbij de gemeente kan helpen.

Onderwijs

Het gemeentebestuur moet in de eerste plaats zijn eigen gemeentelijk onderwijs ondersteunen. S.A.M.E.N. wil door meer samenwerkingsverbanden in de scholengemeenschap, o.a. door groepsaankopen en onderling gebruik van de competenties, de uitbating economischer en nog kwaliteitsvoller maken.

S.A.M.E.N. meent dat de samenwerking met de scholen van de twee andere netten moet verhoogd worden. Het gemeentelijk vervoer en de sportinfrastructuur kunnen meer ter beschikking gesteld worden van alle scholen.  De samenwerking van alle scholen met de cultuurdienst en de bibliotheek kan verbeterd worden.

Lijkbezorging

De verzorging van de gemeentelijke begraafplaats is een blijk van respect van het bestuur voor zijn inwoners. S.A.M.E.N. wil zich inspannen om aan alle overtuigingen tegemoet te komen.

Het aantal crematies en burgerlijke uitvaarten stijgt, daarom moet meer dan voorheen gedacht worden aan voldoende capaciteit van het columbarium, een grotere strooiweide en urneveld.

De afscheidsruimte op de begraafplaats moet  dringend aangepast worden. S.A.M.E.N. wil de ruimte aanpasbaar maken voor alle overtuigingen en voldoende ruimte en accomodatie bieden voor een waardige afscheidsplechtigheid.

Milieu

Herenthout is een landelijke gemeente. Het contact met de natuur maakt deel uit van het goede leven in ons dorp. Helaas is het groen en de natuur minder en minder aanwezig in het dorp.

Volgens S.A.M.E.N. moet opnieuw gewerkt worden aan meer groen en groene ruimte in het dorp. Meer groen dat goed onderhouden wordt en ook goed onderhoudbaar is. Omdat het gebruik van onkruidverdelgers drastisch beperkt is, moet passend bestrijdingsmaterieel en een degelijke groendienst ingezet worden.

S.A.M.E.N. meent dat de gemeente het voorbeeld moet geven in milieuvriendelijkheid. Investeren in zuinigere verlichting, efficiëntere verwarming en een zuinig wagen- en machinepark is niet alleen goed voor het milieu, maar ook goed voor de gemeentekas. Bij nieuwe infrastructuur en aankopen moet energiezuinigheid en een minimale uitbatingskost centraal staan.

De aanpassing van het Diftartarief zal het sluikstorten reeds beperken. S.A.M.E.N. is er van overtuigd dat goed onderhouden straten en wegen ook beter gerespecteerd worden door de gebruikers.  Daarom willen we van netheid een prioriteit maken.  Straten, wegen, pleinen, parkings en aanplantingen moeten er ten allen tijde netjes bij liggen. Meer vuilnisbakken die tijdig geledigd worden, zijn dan onmisbaar. De Herenthoutenaren moeten weer fier zijn op hun dorp.

De rol van het containerpark is cruciaal in de afvalophaling in ons dorp. Daarom moet de dienstverlening er soepel en  kwaliteitsvol zijn. De bezoekers moet er als milieu-beschermers verwelkomd worden en bijgestaan waar mogelijk.  S.A.M.E.N. wil de klantvriendelijkheid in het park zien verbeteren. Ook het ter beschikking stellen van allerlei zakken moet versoepeld worden en buiten de bureeluren mogelijk zijn door samenwerking met de lokale middenstand en gemeentelijke diensten die ook in het weekend open zijn.

Honden en katten

Huisdieren, honden en katten, zijn beste vrienden van de mens. In de werkelijkheid wordt echter veel geklaagd over hondenpoep en de overlast van zwerfkatten. S.A.M.E.N. wil helpen deze eerder dubbele situatie uit het dorp te helpen.

Honden hebben het recht om los te lopen en te plassen  en te poepen als dat moet. Daarom wil S.A.M.E.N. hondentoiletten (die goed onderhouden worden) en  afgebakende loopweiden.

Poezen worden vaak door hun eigenaars niet gesteriliseerd omwille van de kostprijs. Wie een klein inkomen heeft, wil wel het gezelschap van een poes, maar wil niet altijd  een bezoek aan de veearts betalen. Daarom vindt S.A.M.E.N. dat de gemeente overeenkomsten moet sluiten met dierenarten en tussenkomen in de kostprijs van de ingreep. Wanneer de voortplanting van de poezen met een eigenaar al beperkt wordt, zal de gemeente minder moeite (en kosten) hebben om het aantal zwerfpoezen via sterilisatie te beperken.

De zorg voor alle dieren, in het bijzonder deze die in het wild leven, moet een zorg zijn van het gemeentebestuur. S.A.M.E.N. meent dat de werklast en grote verscheidenheid van deze opdracht echter de middelen van de gemeente te boven gaan. Gelukkig hebben we in ons dorp een centrum voor de opvang van vogels en andere wilde dieren. Het werk van dit centrum moet zowel praktisch als financieel ondersteund worden.   

 

Als de nood hoog is

Herenthout beschikt nauwelijks over publieke toiletten. Wie dringend moet en niet op café wil, heeft grote problemen. S.A.M.E.N. wil dat de toiletten van alle openbare gebouwen beschikbaar en vindbaar zijn voor het publiek. Aan de straat en in het gebouw moet duidelijk aangegeven worden dat een openbaar toilet aanwezig is. Uiteraard moeten de betrokken toiletten dagelijks onderhouden worden.

Veiligheid

S.A.M.E.N. meent dat het gemeentebestuur in  belangrijke mate moet bijdragen in het veiligheidsgevoel van de burgers. Op het vlak van verkeersveiligheid en inbraak-preventie doet de politiezone ongetwijfeld goed werk, helaas is dit te weinig gekend bij de inwoners. In haar communicatie moet de gemeente meer nadruk leggen op deze activiteiten en hun resultaten.

Wie van de burgers verwacht dat zij de reglementen naleven moet zelf ook correct zijn. Verkeerssignalisatie moet correct aangebracht worden. Omleidingen zorgvuldig bewegwijzerd. Werken moeten tijdig en zorgvuldig gesignaleerd worden. Belangrijke werken moeten via de website en het electronische aankondigingsbord tijdig aangekondigd worden en vermeld tot de toestand genormaliseerd is. Ook na de werken moet degelijk opgeruimd worden en mogen verkeersborden niet blijven rondslingeren en zo weggebruikers misleiden.

Hindernissen op de openbare weg, bv.bouwwerven of containers, moeten duidelijk van signalisatie voorzien worden en steeds een beschermde doorgang voor fietsers en voetgangers hebben. Controle op het naleven van deze vereisten is in ieders belang.

S.A.M.E.N. wil ook meer toezicht op gevaarlijke toestanden langs de openbare weg. Bouwwerken, werven, graafwerken, ook op privaat domein. moeten steeds degelijk afgesloten zijn. Het gemeentebestuur heeft de plicht om de verantwoordelijken op de gevaren voor de medebewoners te wijzen en onmiddellijk maatregelen te eisen.

Het vrijwillige brandweerkorps en de plaatselijke Rode Kruisafdeling moeten door de gemeente intensief gesteund worden.

S.A.M.E.N. weet dat absolute veiligheid onbestaande is, maar is er van overtuigd dat het gevoel van veiligheid stijgt wanneer een bestuur duidelijk laat blijken werk te maken van veiligheid in al zijn aspecten. 

 

 Verenigingsleven                                                                                                                 

De gemeente moet het verenigingsleven ondersteunen, niet vervangen. Alleen wanneer er duidelijke ontbrekende schakels in het cultureel aanbod zijn kan het bestuur zelf organiseren.

S.A.M.E.N. wil in de eerste plaats het sociaal – economisch leven promoten. Dat kan door de verenigingen te steunen via een “Cultuurpas”. De pas vertegenwoordigt een som, die elke inwoner kan besteden aan lidmaatschap of activiteiten bij het verenigingsleven. Actieve verenigingen met veel leden en / of interessante activiteiten zullen zo kunnen rekenen op een belangrijke geldelijke bijdrage door het gemeentebestuur.

“Herenthout leeft”. Helaas is deze stelling slechts waar voor een klein deel van de bevolking. Ook in ons dorp slaat de individualisering toe. Daarom wil S.A.M.E.N. wijk- en straatactiviteiten ondersteunen. Praktische hulp en vooral logistieke steun bij de organisatie zijn hier de hoofdopdracht.

S.A.M.E.N. meent dat de verenigingen recht hebben op een degelijk ontmoetingscentrum met aangepaste vergaderruimte en een polyvalente ruimte voor grotere evenementen.

Sport

S.A.M.E.N. wil steun verlenen aan alle sportverenigingen naar verhouding van hun activiteiten en hun aantal actieve leden. Deze ondersteuning kan ook praktisch zijn door de terbeschikkingstelling van accomodatie, het onderhoud van infrastructuur of andere praktische taken. De steun aan elke organisatie moet duidelijk verrekend worden en jaarlijks medegedeeld aan alle actoren.

Sportverenigingen met een intense jeugdwerking verdienen extra aandacht en steun.

De gemeentelijke accomodatie moet beter en geregelder onderhouden worden.  Vooral de buiteninrichtingen moeten systematisch verzorgd en hersteld worden. Besparen door te weinig onderhoud eindigt meestal in hoge vervangingskosten.

 

Cultuur en erfgoed

Meer en meer elementen van het Herenthoutse erfgoed gaan verloren. Daarom wil S.A.M.E.N.   dringend werk maken van een initiatief om het rijke patrimonium van de karnavalstoet en de Herenthoutse heemkring onder te brengen in een “dorpsmuseum”. 

Met enige creativiteit en op een economische wijze kan dit initiatief uitgroeien tot een vaste waarde in het Kempense toerisme. Samen met andere toeristische troeven van ons dorp moet het museum het toeristisch aanbod van Herenthout weer aantrekkelijk maken voor vele bezoekers.

Het spreekt voor zich dat in deze gedachtengang de zorg voor het patrimonium, waardevolle gebouwen en landschappen, een constant zorg moet zijn.

De rol van de gemeentelijke openbare bibliotheek moet versterkt worden. Het aantal openingsuren en de aantrekkelijkheid van de collectie moet verhoogd worden. S.A.M.E.N. wil tevens de digitale media meer aandacht geven . Internet, E-readers, digitale informatiedragers en digitale communicatie met de gebruikers zijn de toekomst. S.A.M.E.N. wil  investeren in een bib die mee is met de tijd en aantrekkelijk is voor alle bevolkingsgroepen en leeftijden.

Ontwikkelingshulp

S.A.M.E.N. wil de burgers die zich inzetten in het kader van ontwikkelingshulp steunen. Voortdurende sensibilisering van de bevolking en een geldelijke ondersteuning van de projecten die door de gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking voorgesteld worden zijn absoluut nodig.

Financiën

De bloei van de gemeente gaat in belangrijke mate samen met een degelijk financieel bestuur. Het financieel beleid moet steunen op een degelijke lange termijn visie en meerjarenplanning.

S.A.M.E.N. wil dat de gemeente zuinig omspringt met de geldelijke middelen, maar wel haar taken op voldoende wijze blijft vervullen. Onverstandige besparingen en uitstel van projecten leiden vaak tot nog hogere kosten op latere datum. Zij zijn dodelijk voor het welzijn en maken de gemeente onaantrekkelijk voor nieuwe gezinnen.

Herenthout heeft nood aan een gedurfd project waarbij de klemtoon gelegd wordt op initiatieven die een evenwichtige bevolkingssamenstelling ondersteunen. Steun aan jonge en grote gezinnen om de veroudering van de bevolking te keren. Initiatieven die de tewerkstelling en het ondernemen in Herenthout bevorderen.   Steun aan acties die Herenthout meer op de kaart zetten en aantrekkelijker maken. Investeringen in meer gemeentelijk dienstbetoon voor de inwoners.

Dergelijk financieel beleid opent volgens S.A.M.E.N. perspectieven voor de toekomst. Dan betalen de Herenthoutenaren belastingen, maar  krijgen ook waar voor hun geld. Betere dienstverlening  en een vooruitzicht op een dorp dat meer actief, welvarend en goed om in te leven is.